นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
แบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ บรรณดารา สปา

เนื่องจากบรรณดารา สปา ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ซึ่งกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการที่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
บรรณดารา สปา จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนี้

1. ประเภทข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผย

บรรณดารา สปา เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สิทธิและเงื่อนไขตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ – นามสกุล

(2) เพศ

(3) อายุ

(4) ข้อมูลแสดงที่ถึงประวัติความดันโลหิตสูง

(5) โรคประจำตัว

(6) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

(7) ลายมือชื่อลงนามการรับการบริการ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บรรณดารา สปา ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อแนะนำโปรแกรมการนวดให้เหมาะกับสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคล ในกรณีที่ผู้รับบริการมีประวัติความดันโลหิตสูง บรรณดารา สปา จะไม่แนะนำให้เข้าใช้บริการห้องอบไอน้ำ
2.2 บรรณดารา สปา ขอสงวนสิทธิ์การงดการบริการให้กับผู้มีภาวะ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้

  • ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะควบคุมไม่ได้ อาจเกิดอาการช็อค
  • ผู้ป่วยโรคมะเร็ง จะทำให้เชื้อของมะเร็งเเพร่กระจาย
  • ผู้ที่มีปัญหามีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
  • ผู้ป่วยเบาหวานมีไขมันในเส้นเลือดสูง อาจมีผนังหลอดเลือดที่ขรุขระ เกล็ดเลือดเกาะจับตัวกลายเป็นลิ่มเลือดได้ พบบ่อยที่กล้ามเนื้อน่อง ทำให้มีการปวดบวม
  • ผู้มีความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้ 160 /100
  • มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดหัว ใจสั่น
  • เป็นไข้อีสุกอีใส งูสวัด
  • สตรีตั้งครรภ์ช่วง 3 เดือนแรก
  • มีไข้มากกว่า 38 องศา

2.3 ให้ข้อมูล จัดทำและติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็นและแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ของบรรณดารา สปา
2.4 ใช้ในการดำเนินกิจการ ติดต่อนัดหมายการเข้ารับบริการที่บรรณดารา สปา ประเมินผลและปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บรรณดารา สปา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบรรณดารา สปาอยู่และบรรณดารา สปา ขอสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่าง ๆ ของบรรณดารา สปา
เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บรรณดารา สปา จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บรรณดารา สปา อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบบ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บรรณดารา สปา จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
4.1 บรรณดารา สปา อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กิจการหรือบริษัทในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
4.2 กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บรรณดารา สปา จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

6. การถอนความยินยอม

ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมแก่บรรณดารา สปา ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งให้บรรณดารา สปา ทราบผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยการเพิกถอนคำยินยอมจะไม่ส่งผลต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า

7. ช่องทางการติดต่อ

บรรณดาราสปา
เลขที่ 9 ซอยบางแวก 146 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
หมายเลขโทรศัพท์ 02-865-3-865
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-212-5454
E mail : bandaraspa@gmail.com

หมายเหตุ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจและการตกลงถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ขอความกรุณาผู้ใช้บริการพึงทำการลงนามรับทราบในทะเบียนประวัติลูกค้าของบรรณดารา สปา